Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website dierenzaaknoach.be (hierna aangeduid als "Website") en op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshop op de Website.

1.2 Door de Website te bezoeken, een bestelling te plaatsen of een aankoop te doen, stemt u in met deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Website of aankopen te doen via de webshop.

  1. Productinformatie

2.1 Dierenzaak Noach streeft ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken over de producten die via de webshop worden aangeboden. We doen ons best om de productbeschrijvingen, prijzen, afbeeldingen en andere informatie zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Desondanks kunnen er fouten of onvolledigheden optreden. Dierenzaak Noach is niet aansprakelijk voor dergelijke fouten of onvolledigheden en behoudt zich het recht voor om informatie op de Website te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

  1. Bestellingen en betalingen

3.1 Door een bestelling te plaatsen via de webshop, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent en wettelijk bevoegd bent om een bindende overeenkomst aan te gaan.

3.2 De prijzen vermeld op de Website zijn in Euro's en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en worden apart vermeld bij het afrekenen.

3.3 Betalingen kunnen worden gedaan via de aangeboden betaalmethoden op de Website. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u dat u gemachtigd bent om de opgegeven betaalmethode te gebruiken en dat u voldoende middelen heeft om de transactie te voltooien.

3.4 Dierenzaak Noach behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren zonder opgave van redenen. In geval van annulering zal Dierenzaak Noach eventuele reeds ontvangen betalingen terugbetalen.

  1. Levering en verzending

4.1 Dierenzaak Noach zal zich inspannen om bestellingen binnen een redelijke termijn te verwerken en te verzenden naar het opgegeven verzendadres. De geschatte levertijd wordt vermeld bij het plaatsen van de bestelling. Houd er rekening mee dat de levertijd kan variëren afhankelijk van de bestemming en andere omstandigheden buiten onze controle.

4.2 Risico's met betrekking tot de producten gaan over op de koper op het moment van levering. Dierenzaak Noach is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van de producten na levering.

  1. Retourbeleid

5.1 Als consument heeft u het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Voorwaarden en instructies met betrekking tot het retourneren van producten worden vermeld op de Website.

5.2 Geretourneerde producten moeten in originele staat en verpakking worden geretourneerd, tenzij anders vermeld. Dierenzaak Noach behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of een vergoeding in rekening te brengen als de producten beschadigd zijn of niet voldoen aan de retourvoorwaarden.

  1. Intellectuele eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, handelsmerken en software, zijn eigendom van Dierenzaak Noach of de respectieve eigenaars.

6.2 Het is niet toegestaan om de inhoud van de Website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te verspreiden, te wijzigen, te reproduceren, afgeleide werken te maken of op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierenzaak Noach.

  1. Aansprakelijkheid

7.1 Dierenzaak Noach is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, de webshop of de producten die via de webshop worden aangeboden.

7.2 De aansprakelijkheid van Dierenzaak Noach is in elk geval beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de betreffende bestelling of aankoop.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

8.2 In geval van geschillen tussen Dierenzaak Noach en de klant die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, zullen beide partijen zich inspannen om het geschil in der minne op te lossen. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin Dierenzaak Noach is gevestigd.

Neem contact met ons op

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via:

info@dierenzaaknoach.be